Informācija par videonovērošanas veikšanu

Pārzinis personas datu apstrādei ir IK “Papardes 4”, adrese: Kraukļu iela 3, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 28 282 112, elektroniskā pasta adrese: pukubode@inbox.lv

Personas datu apstrādes mērķis – Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un drošības nodrošināšanai

Datu apstrādes ietvaros tiek veikta videonovērošana, kuras rezultātā tiks apstrādāts Jūsu vizuālais izskats un darbības, kuras veiksiet videonovērošanas zonā.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktu.

Personas datu iespējamie saņēmēji – IK “Papardes 4” atbildīgie darbinieki par videonovērošanu, tiesībaizsardzības iestādes un citas iestādes, kurām ir tiesiska pamata iegūt Jūsu personas datus.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 14 dienas, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses dati var tik uzglabāti ilgāku laiku.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. zvanīt pa tālruni 28 282 112, lai noskaidrotu visus jautājumus, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, ko veic IK “Papardes 4”;
3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, www.dvi.gov.lv, tālrunis 67 223 131, iesniegumu paraugi pieejami: https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/.